20 viewsTechnical Discussion
0

ผู้แทนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17205:2017 ผู้ตรวจสอบภายในสามารถ

  • ช่วยดำเนินการทดสอบและสอบเทียบในห้องปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำยิ่งขึ้น
  • รองรับการทดสอบฟังก์ชันและการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
  • รับความรู้เกี่ยวกับทักษะและข้อกำหนดที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของห้องปฏิบัติการ
  • เพิ่มความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • มีส่วนร่วมในการจัดทำการตรวจสอบภายนอก

อบรม iso 17025 ออนไลน์

Asked question